Он-Лайн консультации

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Он-Лайн консультации

   Вопросов: всего-1830, сегодня-0;    ответов: всего-1830, сегодня-0


Порядок
Есть ответ  
Опубликовано  
Ожидает ответа  
Опубликовано  
Доброго дня. Ще раз дякую за відповідь. Буду сподіватися, що мене не звільнять. Але на випадок чого (якщо колись все-таки будуть якісь події з цього приводу), можна буде Вас узяти захисником? Мені дуже подобаєтья Ваш професіоналізм і Ваші відповіді. Скільки це буде коштувати? Дякую.
Автор вопроса: Петро Анатолійович - 10-10-2019 16:11:15

Доброго дня! Дякую за гарний відзив! Будемо сподіватись, що у Вас все буде добре! У будь-якому випадку - пишіть.

я закінчила медичний заклад, й мені згідно якогось закону потрібно відпрацьовувати 3 роки на держав. Чи буде вважатись відпрацюванням, якщо я влаштуюсь не в комунальну лікарню лікарем,а лікарем в якусь іншу державну/комунальну установу не лікувального профілю?
Автор вопроса: марія - 10-10-2019 10:35:58

Доброго дня! Питання має договірний характер. Якщо Ви зможете про це домовитись з відповідним органом - Вам зарахують таке відпрацювання.

підскажіть уразі ліквідації посади працівника просто звільняють чи мають запропонувати іншу посаду? розясність процедуру будь ласка
Автор вопроса: Ольга - 10-10-2019 08:48:35

Доброго дня! Посада на підприємстві може бути ліквідована в процесі скорочення чисельності  чи скорочення  штату. Це різні юридичні поняття. Скорочення   чисельності   передбачає   звільнення  працівників,  натомість скорочення штату - зменшення кількості або ліквідацію певних посад,  спеціальностей, професій тощо. При цьому
одночасно  можуть вводитися інші посади,  спеціальності,  професії тощо,  в  результаті  чого  кількість  працівників   може   і   не  зменшуватися, а в окремих випадках навіть збільшуватися. При  змінах  в  організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган повинен додержуватися  такого  порядку: 1. Якщо  на  підприємстві  створена   первинна   профспілкова організація, власник або уповноважений ним орган має дотримуватися вимог частини третьої статті 22  Закону  України  "Про  професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ). У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин  економічного,
технологічного,  структурного  чи  аналогічного  характеру  або  у зв'язку з  ліквідацією,  реорганізацією,  зміною  форми  власності підприємства,  установи,  організації,  він  повинен завчасно,  не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів,  включаючи
інформацію про причини наступних звільнень,  кількість і категорії працівників,  яких  це  може  стосуватися,  про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо  запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або  пом'якшення  несприятливих  наслідків  будь-яких   вільнень.
Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів,
пов'язаних з вивільненням працівників,  які  є  обов'язковими  для розгляду.   У  випадку  коли  на  підприємстві  немає  профспілки, зазначені питання бажано погоджувати з виборним представником  від трудового  колективу;  слід  отримати  згоду  від виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового  представника)
на розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 Кодексу  (  322-08  ),  щодо  кожного  працівника,  крім випадків,  коли  така  згода не вимагається.  Подання власника або уповноваженого ним органу розглядається в  порядку,  передбаченому статтею 43 Кодексу ( 322-08 );
     2) Видати відповідний наказ про внесення змін  в  організацію виробництва  і  праці,  в  якому  розкривається  зміст  цих  змін, утворюються комісії з  проведення  ліквідації  або  реорганізації, яким  доручається  здійснити  заходи,  пов'язані з ліквідацією або реорганізацією підприємства;    3) Скласти і затвердити в установленому порядку новий штатний розпис; 4) Видати  наказ,  яким  уповноважити відділ кадрів або інший відділ підприємства,  на який покладено здійснення функції відділу кадрів (далі - відділ кадрів), провести необхідні заходи в зв'язку зі звільненням працівників (не пізніше ніж за  два  місяці  до  їх проведення),  включаючи  ознайомлення  працівників  з  наказом під розпис та вручення письмового повідомлення про звільнення  (Відділ кадрів  повинен  підготувати  письмове  повідомлення  про  можливе звільнення  працівників  та  за  два   місяці   до   запланованого вивільнення персонально (під розпис) ознайомити кожного працівника
з наказом про внесення змін в організацію виробництва і  праці  та вручити   письмове   повідомлення.   Одночасно   з   попередженням пропонується працівникові іншу роботу на тому  ж  підприємстві,  в установі, організації. Протягом двох місяців від дати попередження від працівників,  істотні умови  праці  яких  зміняться,  доцільно отримати  письмову заяву про згоду продовжувати роботу після зміни істотних умов праці або відмову від цього). При цьому  слід  зазначити,  що  розірвання   власником   або уповноваженим   ним   органом  трудового  договору  з  працівником відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу  (  322-08  )  передбачає
дотримання певних гарантій для працівника. Так, за   загальним  правилом  встановленим  частиною  першою
статті  49-2  Кодексу  (  322-08  )   про   наступне   вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Працівники в будь-який час вправі змінити своє рішення:  скасувати раніше дану згоду на продовження роботи, скасувати раніше заявлену відмову від продовження роботи.  Звільнення може відбуватися не раніше закінчення двомісячного строку з моменту попередження. Водночас, якщо  сам  працівник  виявить  бажання  звільнитись раніше,  ніж  закінчиться  зазначений   строк   попередження   про звільнення,  власник повинен провести звільнення у строк, про який просить  працівник.  При  цьому  працівник  може  подати  заяву  з відповідним  проханням  власнику  або  уповноваженому  ним  органу скоротити строк попередження про звільнення та зазначити  дату,  з якої  він бажає бути звільненим.  У трудовій книжці робиться запис про звільнення за пунктом 1 статті 40 Кодексу ( 322-08 ).

Працівники, яких  попереджено  про  наступне  вивільнення,  і посади  яких  відсутні  у  новому  штатному  розписі,  продовжують працювати ще не менше двох місяців і  отримують  заробітну  плату. Виплата заробітної плати у даному випадку здійснюється на підставі положень чинного трудового договору, дію якого не припинено, тобто трудовий  договір  продовжується.  Статтею  94  Кодексу ( 322-08 ) передбачено,  що заробітна плата - це  винагорода,  обчислена,  як правило,  у  грошовому  виразі,  яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Частиною другою статті 49-2 Кодексу ( 322-08  )  передбачено,
що  при  вивільненні  працівників  у  випадках  змін в організації виробництва і праці має враховуватися переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Власник або    уповноважений   ним   орган   при   вивільнені працівників у випадках змін  в  організації  виробництва  і  праці повинен  дотримуватися  вимог  статті 42 Кодексу ( 322-08 ),  якою встановлено,  що при скороченні чисельності чи штату працівників у
зв'язку  із  змінами  в  організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. При рівних   умовах   продуктивності   праці  і  кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;   2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам  з  тривалим  безперервним  стажем  роботи  на даному підприємстві, в установі, організації; 4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій,  інвалідам війни та особам, на яких поширюється  чинність  Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );   6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) працівникам,   які   дістали   на  цьому  підприємстві,  в установі,   організації   трудове    каліцтво    або    професійне захворювання; 8) особам  з   числа   депортованих   з   України,   протягом п'яти років  з  часу  повернення  на  постійне місце проживання до
України;     9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та  осіб,   які   проходили   альтернативну   (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби. Перевага в  залишенні  на  роботі  може  надаватися  й  іншим категоріям  працівників,  якщо   це   передбачено   законодавством
України.

У разі  звільнення працівників за пунктом 1 статті 40 Кодексу ( 322-08 )  діють  обмеження  щодо  звільнення  окремих  категорій працівників, встановлені статтями 184, 186-1 Кодексу ( 322-08 ), а саме: вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести   років  -  у  випадках,  передбачених  частиною  другою
статті 179 Кодексу) ( 322-08 ),  одиноких  матерів  при  наявності дитини  віком  до  14  років  або дитини-інваліда);  батьків,  які виховують  дітей  без  матері  (в  тому  числі  в  разі  тривалого перебування  матері  в  лікувальному  закладі),  а  також опікунів (піклувальників), прийомних батьків.

 

Доброго дня! Дякую за відповідь. І ще невеличке уточнююче питання: враховуючи викладене, чи можуть мене звільнити з роботи, поки я служу? І чи можуть змусити повернути кошти які мені і досі виплачують на роботі (середня зар.плата)?
Автор вопроса: Петро Анатолійович - 09-10-2019 13:18:54

Доброго дня! Вважаю, що звільнити Вас можуть. Гроші можуть спробувати повернути через суд. Пертспективи такого повернення, при доброму юридичному захисті, слабкі.

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, я в серпні 2016р. підписав контракт із ЗСУ, служу і досі. Мені зберігається і місце роботи і зарплата. У попередній відпові я прочитав, що особливий період закінчився. У мене питання: коли закінчився особливий період (бо ми про це нічого не знаємо) і чи тепер можуть звільнити мене з роботи "заочно", так як я продовжую служити за контактом і звільнятись не збираюсь? Заздалегідь вдячний за відповідь.
Автор вопроса: Петро Анатолійович - 08-10-2019 15:40:01

Доброго дня! У відповіді на попереднє питання, я написав якими нормативними актами визначається особливий період. Виходячи з цих визначень, особисто я вважаю, що особливий період на даний час відсутній. Однак, виходячи з певної невизначеності у термінах і відсутності акту який би вказував на те, що особливий період припинено, вказаний висновок є певною мірою спірним і Ви маєте підстави з ним не погоджуватись. Як то кажуть - "два юристи - три думки" Відповідно спір підлягає вирішенню в суді.

Підскажіть будь ласка відповідно до якого закону зараз немає особливого періоду?
Автор вопроса: Іванна - 08-10-2019 13:53:29

Особливий період — період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.  Про оборону України Закон України від 06.12.19911932-XII

            Особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій  Про оборону України Закон України від 06.12.19911932-XII
            Особливий період — період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки, підприємств, установ та організацій, який настає з часу оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення до відома виконавців рішення стосовно прихованої мобілізації чи з часу введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.  Про затвердження Положення про порядок зберігання Національним банком України та банками України документів в умовах особливого періоду Постанова Національного банку України; Положення від 26.03.2004134
              Особливий період - у значенні, визначеному в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Для цілей цього Закону не відноситься до особливого періоду відбудовний період після закінчення воєнних дій Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони Закон України від 12.05.20161356-VIII

              Особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.  Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію Закон України від 21.10.19933543-XII

 

Доброго дня. Я учасник бой. дій. Приписаний з батьками та братом за одною адресою, за нею ж отримую пільги на ком. послуги. І я, і брат одружилися, проживаємо вже за іншою адресою, хоча приписані там де і раніше.

Чи потрібно було повідомляти собез чи ще якісь органи про зміну сімейного стану? Чи впливає зазначене вище на розмір пільги тощо та чи не змусять мене повертати якісь кошти? Дякую
Автор вопроса: Олег - 08-10-2019 12:41:49

Доброго дня! Підняте Вами питання регулюється Положенням про порядок призначення житлових субсидій. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-2019-%D0%BF Згідно вказаного положення, одержувач субсидії зобов’язаний повідомити орган соціального захисту населення про будь-які зміни в родині, будь то зміни в складі мешканців, соціального статусу, джерела доходів, модифікації переліку одержуваних ЖКГ послуг або умов їх надання, а також про придбання товару або оплати послуг на суму понад 50 000 гривень. Інформування органу соцзахисту про зміни, що сталися відбувається у встановлений Законом термін (один місяць), шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява та декларація. Якщо особа, яка одержує субсидію протягом 30 днів з моменту настання змін не повідомила про це відповідний орган - надання субсидії може бути припинено. Крім того, відповідним органом може бути прийнято рішення про сплату коштів за безпідставно одержану субсидію.

Доброго дня! Я раніше працювала у ФОПа, а потім підписала контракт й служу вже півроку у ЗСУ, але ФОП мені не виплачує заробітню плату, так би мовити за попереднім місцем роботи що зберігається, задає питання як це так, мол договір на працю ви заключали зі мною, а тепер ще у ЗСУ, мовляв не можна заключати 2 трудових договори.Як ФОПу поянити те що я маю право служачи в ЗСУ на збереження місця роботи й заробітньої плати за попереднім місцем роботи, чи написати одразу скаргу на держпраці щоб вони оштрафували ФОП?
Автор вопроса: Іванна - 08-10-2019 12:20:30

Доброго дня! Згідно ст.119 КЗпПУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".  Враховуючи, що особливого періоду на даний немає, ФОП не зобов'язаний виконувати вказані вимоги закону.

Так, я співзасновник ТОВ, але по трудовому договору не працюю в ньому, а просто на карту отримую дивіденди, то чи рахується мені якийсь стаж для пенсії, коли ж з дивідендів справляються податки?
А щодо адвокатського об'єднання питання аналогічне: якби я була адвокатом і членом АО, платилися б мені дивіденди, як тепер в ТОВ платяться, буде йшов би мені стаж для пенсії?
Автор вопроса: Оксана - 02-10-2019 16:25:13

Доброго дня! Основною умовою виходу на пенсію є набуття страхового стажу. Згідно ст.24 ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 "Страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок". Таким чином, для набуття страхового стажу потрібно не просто платити податки з дивідентів, а й сплачувати соціальні внески.

доброго дня. чи повідомляється військкомат про переведення працівника на іншу посаду в межах того самого підприємства?
Автор вопроса: Ігор - 02-10-2019 15:07:08

Доброго дня! Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться на підставі "Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних" затвердженого постановою КМУ від 7.12.16 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/921-2016-%D0%BF  Згідно ст.37 Порядку, "З метою ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних на державні органи, підприємства, установи та організації покладається виконання таких заходів: ...надсилання у семиденний строк до відповідних районних (міських) військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з закладу освіти); Згідно ст.38 Порядку Персональний облік призовників і військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях ведеться згідно з типовою формою первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника” (далі - особова картка), затвердженою спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25 грудня 2009 р. № 495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік. Вказана форма містить дані про Призначення і переведення. Таким чином, дані про переведення на іншу посаду являються обліковими даними і відповідно про них потрібно робити повідомлення.

Доброго Вам дня! Чи буде мені рахуватися стаж роботи для пенсії коли по документах всіх я учасник тов і мені офіційно на карточку виплачуються дивіденди?? і як адвокатам які в адвокатському обєднанні так само учасники, їм рахується стаж для пенсії коли офіційно виплачуються дивіденди ?
Автор вопроса: Оксана - 02-10-2019 14:25:41

Доброго дня! Уточніть Ваше питання. Не зовсім зрозумів його суть. Ви бути засновником ТОВ і не працювали на ньому? Чи одночасно працювали і одержували заробітну плату. І до чого тут адвокатське об'єднання? 

Чи передбачено десь те що МСЕК може бути виїзний на дім чи в лікарню?
Автор вопроса: Василь - 02-10-2019 13:01:47

Доброго дня! Згідно ст.15 "Положення про медико-соціальну експертизу" https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1317-2009-%D0%BF "Комісії проводять своєчасно огляд (повторний огляд) осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за місцем їх проживання або лікування, у тому числі за місцем їх проживання або місцем перебування у закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Однак положення не містить норму про виїздну МСЕК.

Я внутрішньо переміщена особа, й в мене відсутня в наявності трудова книжка бо в ДНР не видають. При оформленні мене на роботу, я надала завірену мокрою печаткою її копію. Але в копії трудової книжки відсутній запис про звільнення мене з останнього місця роботи.
На теперішньому місці роботи куди я влаштовуюсь, не хочуть мені нараховувати трудовий стажу з моменту прийняття мене вперше на роботу, чи правомірно це?
Автор вопроса: Таня - 02-10-2019 11:50:19

Доброго дня! Формально адміністрація підприємства, на яке ви працевлаштувались, своєю відмовою не порушує вимоги закону, оскільки не має об'єктивної можливості точно обрахувати Ваш трудовий стаж. Дану проблему потрібно вирішувати в судовому порядку.

Після закінченню медичного університету працюю лікарем-інтерном у районній лікарні. Чи повинна я після закінчення інтернатури відпрацювати ще три роки у цій лікарні. Чи є в мене право вибору, де працювати лікарем.
Автор вопроса: Олена - 01-10-2019 20:52:52

Доброго дня! 01.01.2017 набув чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1662-19 (далі Закон 1662). Цим законом скасувано обов’язкове працевлаштування випускників, підготовка яких здійснювалась за державним (регіональним) замовленням, у т. ч. випускників вищих медичних навчальних закладів. Зміни забезпечили конституційне право випускників вищих навчальних закладів України на вільний вибір місця подальшої роботи. Постановою КМУ від 31.05.2017 № 376 визнаною такою, що втратила чинність постанова КМУ «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992.  Положення Закону не застосовують при працевлаштуванні випускників попередніх років. Якщо випускник підписав угоду з керівництвом вищого навчального закладу і роботодавцем (організацією, підприємством, установою державної та приватної форми власності) до прийняття Закону № 1662, він зобов’язаний відпрацювати за направленням. Інакше він несе відповідальність відповідно до умов угоди за нормами Цивільного кодексу України. Випускники, які навчалися за цільовими направленнями і вступали до вищих навчальних закладів за спеціальними умовами, тобто за окремим конкурсом, також зобов’язані відпрацювати відповідно до угоди.

Добрий день! Я інвалід ІІ групи, і мені складено МСЕКом "індивідуальну програму реабілітації інваліда", я її принесла на роботу де працюю, й мене хочуть звільнити через те що не можуть створити спеціальні умови праці або перевести на іншу роботу де б я могла працювати. Як роботодавець повинен правильно вчинити зі мною на роботі згідно закону якщо я принесла таку програму?
Автор вопроса: Ольга - 30-09-2019 09:47:05

Доброго дня! Сам факт установлення працівникові групи інвалідності не э підставою для звільнення працівника з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу за п. 2 ст. 40 КЗпП. Однак такий факт не є перешкодою для звільнення працівника за іншими підставами, установленими законодавством про працю. Відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП, роботодавець має право звільнити працівника лише в разі виявлення його невідповідності обійманій посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.  Статтею 170 КЗпП на роботодавця покладено обов’язок перевести працівників, які за станом здоров’я потребують надання іншої, легшої роботи, на таку роботу за їх згодою та відповідно до медичного висновку тимчасово або без обмеження строку. Звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП допускається за умови, якщо працівника, стосовно якого виявлено невідповідність обійманій посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його стану здоров’я.    Зверніть увагу, що покладаючи на роботодавця обов’язок стосовно переведення працівників на іншу, легшу роботу, закон не вимагає створювати нове робоче місце для працівника, щодо якого виявлено невідповідність обійманій посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я. Тобто, якщо МСЕК установила працівникові групу інвалідності, роботодавець насамперед має вжити заходів щодо встановлення факту відповідності такого працівника обійманій посаді чи виконуваній роботі. Відтак він повинен запропонувати працівникові роботу, яка б відповідала його стану здоров’я. Лише після цього, якщо працівник відмовився від переведення на іншу, легшу роботу, роботодавець може звільнити працівника, якому встановлено групу інвалідності, за п. 2 ст. 40 КЗпП.   Якщо існує індивідуальна реабілітаційна програма інваліда, роботодавець зобов’язаний здійснити трудову реабілітацію інваліда. Згідно ст. 172 КЗпП, роботодавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інваліда відповідно до медичних рекомендацій МСЕК, установити на прохання інваліда неповний робочий день або неповний робочий тиждень і створити пільгові умови праці. Зазначене унеможливлює звільнення працівника-інваліда за п. 2 ст. 40 КЗпП.  Якщо виробництво не дозволяє виконання індивідуальної реабілітаційної програми інваліда, роботодавець має право звернутися з цього приводу до МСЕК з пропозицією щодо коригування такої програми. Якщо таке коригування не є можливим виходячи з технології виробництва, працівник буде вважатись таким, що за станом здоров'я не відповідає займеній посаді чи виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я. Тут може бути, як сказано вище, застосовано п. 2 ст. 40 КЗпП.

 

Добрий день. Я випадково "купив" лот на однму з онлайн аукціонів. Нічого нікому звичайно ж не платив і ні з ким не контактував з приводу цього. Чи може продавець вимагати в мене оплати за лот?
Автор вопроса: Микола - 26-09-2019 11:24:16

Доброго дня! Справа в тому, що в Україні відсутнє законодавство, яке б прямо регулювало порядок торгів на он-лайн аукціонах. В 2010 році був підготовлений і внесений проект Закону України "Про аукціони", однак він був відкликаний постановую ВР № 3753-VI від 20.09.2011  На мою думку, якщо Ви не сплачували гарантувального платежу, примусити Вас до розрахунку можливо виключно за рішенням суду.

Доброго дня. Якщо учасник бойових дій бере додаткову оплачувану відпустку, передбачену для УБД, чи повинен кадровик повідомляти про це у військкомат?
Автор вопроса: Ігор - 26-09-2019 09:18:36

Доброго дня! Додаткова оплачувана відпустка строком 14 календарних днів на рік надається УБД на підставі ст.12, ч.1, п.12 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Ні вказаний закон, ні будь-які інші відомі мені нормативні акти, не містять положень, які б зобов'язували Вашого директора повідомляти РВК про надання такої відпустки. Рекомендую поцікавитись в директора, на підставі якого нормативного акту він це робить.

Доброго дня!
В школі, в 3-му класі, є хлопчик з неблагополучної сім’ї (мама п’є, тата немає), з яким ніхто не займається. В школі він всіх дітей постійно б’є, як на очах вчителя, так із «подтішка». Адміністрація школи про це все знає, говорить що зробити нічого не може.
Які законі дії, ми як батьки, можемо вчинити для безпеки наших дітей?
Дякую.
Автор вопроса: Богдан - 24-09-2019 15:09:00

Доброго дня! В такій ситуації рекомендую звернутися до ювенальної поліції, до обов'язків якої входить профілактика правопорушень серед підлітків, в т.ч. булінгу. В разі необхідності, наш офіс підготує для Вас відповідне звернення і надасть окрему консультацію щодо подальших дій.

Така стаття є
Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

...

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

....
Автор вопроса: Василий - 24-09-2019 09:09:13

Доброго дня! Ось як викладена стаття 18 Конституції України. "Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права." Ви цитуєте статтю 18 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу". Тому, Ваше твердження, що в Конституції України є така норма хибне. Звертайтесь до військового комісаріату за місцем Вашої реєстрації з відповідною заявою, до якою необхідно долучити документальне підтвердження факту проходження ВС в іншій державі до набуття громадянства України.

Согласно конституции Украины люди служившие в армии другого государства не подлежат призыву в армию Украины.Я именно тот случай, все документы подтверждающие это имеются. Каким образом работает сама процедура? В какие инстанции нужно обращаться чтобы сняться с военного учета?
Автор вопроса: Василий - 23-09-2019 10:15:33

Доброго дня! Конституція України не містить такої статті.

Ну місце реєстрації в мене є (та квартира де є пільги).
Просто фізично проживаю в іншій
Автор вопроса: Іван - 20-09-2019 10:57:38

Я все розумію. Ви проживаєте не за місцем реєстрації, тобто фактично без реєстрації.

Доброго дня. Я учасник бойових дій, маю пільги по комунальних. Отримав їх до одруження і переїзду.

Зараз живу в іншому місці з дружиною (про одруження собез не повідомляв), а пільги отримую за місцем реєстрації. Чи можуть мене за це оштрафувати чи ще якось покарати?
Автор вопроса: Руслан - 20-09-2019 09:55:58

Доброго дня! В законодавстві відсутні чітко прописані підстави для притягнення до будь-якої відповідальності у подібній до Вашої ситуації. Максимум - адміністративна відповідальність за ст.197 КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 

Добрий день. Яким чином стягнути заборгованість з людини, якщо в неї немає ніякого майна у власності?
Автор вопроса: Іван - 19-09-2019 16:15:57

Доброго дня! Як варіант - стягнення з доходу (зарплати, пенсії, тощо)

Добрий день. Я проходжу альтернативну службу, чи можна перевести мене на посаду механіка і що для цього потрібно? Дякую
Автор вопроса: Андрій - 19-09-2019 15:40:14

Доброго дня! Інформація, яка міститься у Вашому питанні, через свою неконкретність і недостатніть, не дає можливості надати Вам відповідь. 

А як тоді бути, коли працівники ПФУ кажуть що нічого вносити не будуть і що все законно?
Автор вопроса: Ігор - 19-09-2019 14:06:04

Одержати письмову відмову, або підтвердження ігнорування Вашого письмового звернення, і оскаржувати бездіяльність до вищестоящого органу чи до суду.

Доброго дня. Я УБД, служив по мобілізації в 2014-15рр., отримував з/п та, відповідно, сплачував внески.
Проте в електронному кабінеті на сайті Пенсіцного фонду я побачив, що строк служби не зарахований до страхового стажу. В пенсійному фонді по місцю проживання а також на їхній гарячій лінії мені повідомили що ніхто нічого зараховувати не буде, що строк служби в армії буде зарахований до стажу вже при виході на пенсію.
Чи правомірні такі дії? Дякую
Автор вопроса: Ігор - 19-09-2019 13:06:15

Доброго дня! Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Це визначено абзацом 2 п. 1 ст. 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII. Час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період, що оголошується відповідно до Закону України «Про оборону України» від 06.12.1991 р. № 1932-XII (далі – Закон № 1932), зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, який визначається КМУ. Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV,  Закон № 1058). Страховий стаж обчислюється терорганами Пенсійного фонду за даними з системи персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження цієї системи – на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом (ч. 2 ст. 24 Закону № 1058). Джерелом формування інформаційної бази системи персоніфікованого обліку є відомості, що надходять від роботодавців i фіскальних органів.

Питання зарахування до страхового стажу періоду проходження військової служби в особливий період, оголошений відповідно до Закону № 1932, врегульовано Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. № 2148-VIII, який набув чинності 11 жовтня 2017 р.

Цим законом до ч. 2 ст. 24 Закону № 1058 внесено доповнення, згідно з яким, у разі якщо за період з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2016 р. в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу відповідно до цього Закону, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та про сплачені суми страхових внесків. Вказана довідка видається за місцем проходження військової служби.  Таким чином, Вам потрібно одержати і подати відповідну довідку до територіального відділу ПФУ, посадові особи якого зобов'язані вказані дані облікувати.

Помер засновник і директор ТОВ,його спадкоємець хоче успадкувати це підприємство. Поки він успадкує його, а це пройде 6 місяців, що робити?
Автор вопроса: Олександра - 17-09-2019 10:53:37

Доброго дня! Необхідно укласти з нотаріусом договір на управління спадщиною.

Добрий день, я щодо питання про бездіяльність уПФУ. Звертався я у Київ,в головне управління, і після цього надійшла відповідь, що 16 вересня буде все виплачено... Однак ніяких виплат на сьогодні немає, хоч уже 17 вересня. Чи можна подати до суду на уПФУ за їх бездіяльність, і невиконання службових обов'язків, і чи можна вимагати за це якоїсь моральної компенсації, адже я студент,і вони мене позбавили єдиного джерела доходу вже майже рік. Дякую!
Автор вопроса: Роман - 16-09-2019 23:33:53

Доброго дня! Так, це можна зробити. Однак, враховуючи нинішній стан нашої судової системи, прогнозую, що Ваш позов буде слухатись судом мінімум 1 рік, і це досить оптимістичний прогноз.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мой сосед сфотографировали справку с больницы, и на той електронной фотографии справки в фотошопе исправили пару слов и сбросил мне на електронную почту исправленую версию, это считается подделкой документов?
Автор вопроса: максим - 16-09-2019 13:35:20

Доброго дня! Може здаватись, що це дійсно є підробленням документу, однак притягнути до кримінальної відповідальності за такі дії не вийде. Вказані дії можуть бути кваліфіковані як складова частина іншого злочину, наприклад шахрайства. Однак вони не будуть кваліфіковані як самостійний злочин. Насампреред тому, що офіційний документ - довідка, не підроблювався. Підроблювалось її електронне зображення, що не є окремим злочином.

Добрий день! Чи передбачено десь у законах скільки повинно тривати досудове розслідування по строкам і з яких етапів воно складається?
Автор вопроса: Тарас - 16-09-2019 11:34:18

Доброго дня! Вказане питання регулюється ст.219 "Строки досудового розслідування": 1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

 

 

Дякую за роз"яснення. Тобто претензію зараз недоречно боржнику надсилати?
Автор вопроса: Ольга - 13-09-2019 09:43:33

Можете відсилати

Доброго ранку! Я принесла в канцелярію поліції де її зареєстрували, ухвалу суду згідно якої суд зобов'язує поліцію внести відомості про злочин в ЄРДР. Що робити якщо у відділку поліції не вносять відомості до ЄРДР вже другий тиждень підряд? Яка відповідальність за затягування виконання рішення суду, в даному випадку другий тиждень не вносячи відомості про злочин в ЄРДР?
Автор вопроса: юлія - 13-09-2019 09:21:21

Доброго дня! Формально в діях відповідальної посадової особи відповідного органу поліції міститься склад злочину, передбаченого ст.382 ч.3 КК України. Однак, судова практика з винесення вироків стосовно працівників поліції за вказаною статтею відсутня. Це не побзавляє Вас права на звернення до органу розслідування з заявою про реєстрацію відповідного злочину. Також, Ви можете подати скаржу вищестоящому органу поліції, де вказати, що його підлеглими вчинюється злочин.

Добрий день. Скажіть будь ласка якщо пройшло три роки (позовна давність) чи можна стягнути заборгованість? Чи можна боржнику надіслати претензію зараз? Дякую
Автор вопроса: Ольга - 13-09-2019 08:53:14
Доброго дня! Загальна позовна давність встановлюється тривалістю три роки (ст.257 ЦК), перебіг якої відповідно до ч.1 ст.261 ЦК починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. Суд, визнавши, що строк позовної давності пропущено з поважної причини, поновлює перебіг строку позовної давності. Позовна давність поновлюється судом тільки за заявою сторони у спорі. Таким чином, разом з поданням до суду цивільного позову Вам потрібно подати мотивоване клопотання про поновлення строків та вказати поважні причини їх пропуску. Необхідно знати, що закон не передбачає навіть приблизного переліку поважних причин, які можуть бути визнані такими для захисту порушеного права. Тому, дане питання віднесено до компетенції суду, який безпосередньо розглядає спір. До висновку про поважність причин пропущення строку позовної давності можна дійти лише після дослідження усіх фактичних обставин та оцінки доказів у кожній конкретній справі. При цьому, поважними причинами при пропущенні позовної давності є такі обставини, які роблять своєчасне пред'явлення позовну неможливим або утрудненим. Не може бути підставою для захисту права за позовом, заявленому з пропущенням строку позовної давності,  не пред'явлення заінтересованою особою позову навмисно або по необережності. Але, виходячи з практики, такими причинами можуть бути:  тяжка хвороба, безпорадний стан, перебування позивача або відповідача у тривалому відрядженні, необізнаність особи щодо місця перебування боржника, протиправних дій інших осіб та інші.
Відповідно до ч. З ст. 267 ЦК позовна давність застосовується судом тільки за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судового рішення.
Доброго дня. У мене ще запитання. Наказ про призив на службу офіцерів запасу це тимчасове явище? Чи він буде видаватись постійно, паралельно з призовим на строкову службу. Дякую за ваші відповіді.
Автор вопроса: Олеся - 12-09-2019 18:28:48

Доброго дня! Це явище не таке резулярне як призов на строкову службу.

Добрий день, чи вважається бакалавр вищою освітою?
Автор вопроса: Кирило - 12-09-2019 12:07:22

Доброго дня! Згідно ст.5 ЗУ "Про вищу освіту" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 існують три рівні вищої освіти, з яких: перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень; Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Тобто це є вищою освітою першого рівня.

Доброго дня. Підкажіть. Мій син навчається у ВУЗі,по закінченню матиме ступінь бакалавра, йому пропонують вступити на військову кафедру. Чи підлягатиме він потім призову на строкову службу. Дякую.
Автор вопроса: Олеся - 11-09-2019 15:57:05

Доброго дня! Після закінчення навчання на військовій кафедрі Вашому сину буде присвоєно офіцерське звання. На строкову службу його вже не призовуть, оскільки навчання на військовій кафедрі прирівнюється до проходження строкової військової служби. Однак, його можуть призвати на військову службу за призовом офіцерів запасу.

Доброго дня, в мене у військовій частині де проходжу строкову службу вкрали гаманець, що мені робити?
Автор вопроса: Василь - 10-09-2019 14:09:25

Доброго дня! Повідомте про факт крадіжки командира і викличіть поліцію.

Добрий день, куди звертатись зі скаргами щоб позабирали автівки з тротуарів під ВРУ, бо немає й 2х метрів для проходу, задовбали вже..
Автор вопроса: Володимир - 10-09-2019 12:06:29

Доброго дня! Звертайтесь до територіального відділення Національної поліції, а в разі їх нереагування оскаржуйте - бездіяльність поліції до  суду.

Добрий день. Мені прийшла повістка з вимогою з'явитись до омвк 16 вересня, але я ще навчаюсь на 4 курсі коледжу, мені 19. Що в такому разі робити, йти до омвк 16 вересня, чи можна ігнорувати цю повістку. І якщо я прийду, чи можуть вони мене насильно взяти на строкову службу посеред навчання?
Автор вопроса: Іван - 10-09-2019 11:17:11

Доброго дня! Не з'являтися до РВК не раджу. Однак, візміть з собою довідку з навчального закладу і заяву на ім'я Військового комісара про надання відстрочки від призову у зв'язку з навчанням.

Добрий день! Я загубив водійське посвідчення,яка процедура видачі нового посвідчення?
Автор вопроса: Олег - 09-09-2019 12:26:13

Доброго дня! Зверніться до Сервісного центру МВС. Замість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр МВС після перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія. Про втрату посвідчення водія особа повідомляє сервісному центру МВС, а в разі його викрадення — територіальному органу Національної поліції. У разі втрати посвідчення водія за кордоном, видача посвідчення водія здійснюється на загальних підставах. Документи, що надає  громадянин для відновлення посвідчення водія:

  • паспорта громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (в якому зазначено відомості про реєстрацію місця проживання);
  • копії довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
  • довідку з поліції (у разі викрадення);
  • медичної довідки встановленого зразка.
Доброго дня! Я військовослужбовець стокової служби, відслужив 5 місяців, й я є єдиним хто утримує сім ю, батька нема,матір не працездатна й малолітня рідна сесра є, чи є якісь підстави для звільнення з військової служби у зв язку з такими обставинами?
Автор вопроса: Василь - 09-09-2019 11:34:10

Доброго дня! Ви мате право подати рапорт на ім'я командира Вашої військової частини про звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Пошліться в рапорті на Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 ст.26 ч.2 п."В" і ст.17 ч.2 п.1. До рапорту потрібно долучити документи, що підтверджуються сімейні обставини.

Мій брат був визнаний медичною комісією військкомату у 1995 році непридатним до служби в армії у мирний час за ІІ розділом стаття 75б (запис у військовому квітку)
У 2019 році відділ кадрів на роботі (працює офіційно та сплачує усі податки) його відправив у військкомат для проходження медичної комісії. Медичну комісію він пройшов і у військовий білет отримав штамп такого змісту «Придатний до служби в армії за ІІ розділом по статтях 64в та 67г відповідно до Наказу Міноборони України від 14.08.2008 №402»
Чи можете пояснити він придатний до служби в армії чи не придатний?
Вдячна за консультацію.
Автор вопроса: Алла Миколаївна - 06-09-2019 13:28:42

Доброго дня! Висновок - «Придатний до служби в армії за ІІ розділом по статтях 64в та 67г відповідно до Наказу Міноборони України від 14.08.2008 №402» містить посилання на наказ МО, яким затверджено "Положення про військово-длікарську експертизу в Збройних Силах України.  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08 З цього положення видно, що згідно ст.64в було діагностовано "хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54 (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії). Виключено: анкілозуючий спондилоартрит М45 (включено до статті 60)" з незначним порушенням функцій та визнано "Непридатним у мирний час і обмежено придатним у воєенний час".  За Ст 67г  діагностовано підозру на захворювання - "обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія (гідронефроз, піонефроз), вторинний пієлонефрит, сечокам'яна хвороба, інші хвороби нирки і сечоводу, зморщена, мала нирка, набута кіста нирки, цистит, хвороби сечового міхура, невенеричний уретрит, стриктура уретри, інші хвороби уретри та сечовивідної системи № 20 - № 39", без порушення функцій,  та визнано придатним до військової служби. ТАКИМ ЧИНОМ: Ваш брат являється непридатним до військової служби у мирний час і обмежено придатним у воєенний час. Тобто, призвати на військову службу його можуть лише в разі оголошення воєнного стану.

 

Доброго ранку! Моєму покійному батькові військовослужбовцю,на той момент надали службове житло, куди він свою сім'ю (мою мітір, мене та доньку) також підселив. Наразі в цьому службовому житлі проживаю я (його син) та моя дружина з моїми 2ма дітьми, й нас хочуть виселити бо ми втратили право на проживання в службовому житлі, так як не маємо відношення до військової служби й військової частини яка надала батькові це службове житло, чи правомірно це?
Автор вопроса: Артем - 06-09-2019 09:24:05

Доброго дня! Ваше питання досить складне і надати відповідь на нього в даному форматі не можливо. Зауважу, що якщо підходити до нього формально, то відповідно до ст.124 ЖК УРСР, який є чинним, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 "Робітники і службовці, що припинили трудові відносини з підприємством, установою, організацією, а також громадяни, які виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за власним бажанням, підлягають виселенню з службового жилого приміщення з усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого приміщення". В той же час, сттею 125 даного кодексу визначено обставини за яких таке виселення без надання інфошого приміщення є неможливим:  Без надання іншого жилого приміщення у випадках, зазначених у статті 124цього Кодексу, не може бути виселено: " осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, зв'язаного з перебуванням на фронті; учасників Другої світової війни, які перебували у складі діючої армії; сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків військової служби; сім'ї військовослужбовців; осіб з інвалідністю з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов'язків;  осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш як десять років;  осіб, що звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення;  осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за скороченням чисельності чи штату працівників;  пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів сім'ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення; осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання I і II груп, осіб з інвалідністю I і II груп з числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб та осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;  одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.  Крім того, велике значення має чи помер Ваш батько будучи на військовій службі, чи смерть його настала після звільнення.  У будь-якому випадку, для надання Вам відповіді потрібно кропітливо розбиратися у Вашому питання.

 

Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи потрібно подавати декларацію після звільнення начальнику державного підприємства (не державний службовець)?
Автор вопроса: Мирослав - 05-09-2019 17:10:29

Доброго дня! Державними службовцями подається декларація шляхом заповнення суб’єктом декларування визначеної форми на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, а в залежності від конкретних обставин, обирається один з 4-х її типів: «кандидата на посаду», «щорічна», «перед звільненням», «після звільнення». щороку до 01 квітня року, наступного за звітним, державним службовцем подається «щорічна» декларація. Вона охоплює звітний рік, що передує тому року, в якому вона подається. Інформація в ній відображається станом на 31 грудня. Перед звільненням з посади державної служби (не пізніше дня звільнення), особа, яка припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави повинна подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Під час заповнення декларації обирається тип «перед звільненням», інформація відображається станом на останній день такого періоду (день, що передує дню її подання). Однак, якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (до 01 квітня), Національне агентство з питань запобігання корупції радить подавати дві декларації: «щорічну» - за попередній рік; окрему - за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Востаннє декларація подається особою, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, до 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Обирається тип декларації «після звільнення», а інформація відображається станом на 31 грудня року, в якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 суб’єктами декларування є особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларації відповідно до цього Закону. суб’єкти, зазначені в інших положеннях статті 3 Закону, а саме суб’єкти, зазначені в підпунктах «б» та «в» пункту 2 та в пункті 3 частини першої статті 3 Закону, не є суб’єктами декларування і декларації не подають. Відповідно до пункту 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 серпня 2016 року № 3, з змінами, у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону (відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону), під «посадовими та службовими особами інших державних органів» слід розуміти працівників державних органів, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків)відповідного працівника. Так, адміністративно-господарські функції (обов’язки) - це обов'язки з управління або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Організаційно-розпорядчі функції (обов'язки) - це обов'язки щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Відповідно до статті 1 Закону, суб’єктами декларування є, зокрема, особи, зазначені у підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3.

Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи
публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.

Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб’єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону. Закон України «Про запобігання корупції» не визначає поняття «посадових осіб». Згідно із пунктом 3 «Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.

Водночас при визначенні посадових осіб державних чи комунальних підприємств слід враховувати також положення Господарського кодексу України. Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу, керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.

Таким чином, суб’єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Перелік посадових осіб, визначений кодексом, не може бути змінений статутом чи рішенням підприємства.

Крім того, статутом підприємства його посадовими особами можуть бути додатково визнані й інші особи, які, відповідно, будуть виступати суб’єктами декларування відповідно до Закону.

Доброго дня! Згідно постанови КМУ 237 від 20.03.19, я як учасник бойових дій маю право на виплату 1295 гривень, а в органі соцзахусту в мене не приймають заяву на цю виплату бо треба обтяжуючі обставини, чи це правомірно?
Автор вопроса: Кирило - 03-09-2019 13:36:15

Доброго дня! Ні орган соцзахисту ні будь-який іншій державний орган чи орган місцевого самоврядування не мають право не прийняти заяву громадянина, оскільки це є порушенням ЗУ "Про звернення громадян". Такі неправомірні дії можна оскаржити вищестоящому органу чи до суду. В той же час, Ви можете відправити свою заяву поштою. Що стосується вказаної Вами постанови, то вона не містить умови щодо наявності будь-яких "обятжуючих обставин" чи додаткових умов.

Добрий день! Я військовослужбовець контрактної служби приїхавши з АТО пішла до совбезу для отримання одноразової допомоги після першого відрядження з АТО, мені МАТ.допомогу не дали мотивуючи це тим що повинні бути якісь складні обставини. Підскажіть будь ласка, які в законі прописані чіткі підстави для виплати матеріальної допомоги після першого повернення з АТО?
Автор вопроса: Вже запитувала раніш - 02-09-2019 14:30:37

Доброго дня! Чинне законодавство не містить положення, яке прямо передбачає надання одноразової допомоги після повернення з першого відрядження з АТО.  Як правило, місцеві органи самоврядування приймають рішення, яким затверджують порядок надання такої допомоги. Рекомендую звернутися до місцевої ради за місцем Вашого проживання для одержання рішення про відповідний порядок.

Доброго дня! Мені лікар нерозбірливо заповнив історію моєї хвороби, звідки нічого не зрозуміло чим я хворію й що мені виписали для лікування, підскажіть будь ласка чи є десь прописано те що лікар може заповнювати медичну документацію (в даному випадку медиччну карту хворого) на компьютері, щоб друкованими літерами було?
Автор вопроса: Марина - 02-09-2019 12:30:46

Доброго дня! Наявні нормативні документи не передбачають обов'язкове ведення медичної документації у друкованому вигляді. Наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. № 110, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 р. за № 661/20974, затверджено форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення та надано доручення міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.  МОЗ України наголошує, що всі поля бланків форм первинної облікової документації допустимо заповнювати як від руки, так і в друкованому вигляді за умови дотримання відповідних інструкцій щодо їх заповнення. Просимо звернути увагу, що, відповідно до зазначених інструкцій, записи ведуться чітко та розбірливо детально із зазначенням дат призначення та відміни лікарських засобів і засвідчуються підписом лікуючого лікаря.  

При цьому, враховуючи, що історія хвороби є не тільки медичним, а й юридичним документом, вона повинна бути читабельною і інформативної, а інформація в ній не допускати подвійного читання чи трактування. Тому, раджу звернутися до лікаря щодо перероблення документа з викладенням його змісту в зрозумілій формі.

Доброго дня. 23.08 я був відсутній на роботі більше 3 годин (прогул). Потім я виходив на роботу. Мене звільнили 30.08. Скажіть будь ласка чи правомірні дії роботодавця? Дякую.
Автор вопроса: Віктор - 30-08-2019 12:35:05

Доброго дня! Без вивчення наказу про Ваше звільнення та колективного договору надати відповідь на Ваше питння не вбачається можливим.

Доброго вечора! В мене така ситуація. я отримую пенсію по втраті годувальника, більше року тому брав академічну відпустку, і в січні поновив навчання. Так от, в січні я приніс в ПФУ довідку з місця навчання про те що я є студентом денної форми навчання, і від січня місяця мені ще ні разу не виплачували пенсії. Я ходив розбиратись в чому справа. там відповіли що довідка перебуває в стані опрацювання, і в них немає людей які можуть опрацьовувати документи. І коли довідку опрацюють, тоді виплатять усі кошти..... Скажіть будь ласка, як можна змусити їх опрацювати довідку швидше, бо 8 місяців для одної довідки, це якийсь абсурд. Дякую!
Автор вопроса: Роман - 29-08-2019 21:26:59

Доброго дня! Рекомендую оскаржити бездіяльність органу ПФУ до вищестоящого управління чи до суду. Перший варіант буде більш швидким.

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, в мене в лікарні вмер дідусь, чи є якийсь наказ МОЗу згідно якого я можу забрати тіло дідуся з лікарні без його розтину?
Автор вопроса: Олена - 28-08-2019 15:35:45

Доброго дня! Згідно спільного наказу МВС, МОЗ та ГПУ від 29.09.2017  № 807/1193/279 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17 "У разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події виїжджає лікар, а у випадках, передбачених наказом № 545, фельдшер закладу охорони здоров’я, який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує органи та підрозділи Національної поліції та адміністрацію закладу охорони здоров’я, що забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть)."

 

 

 

Yandex.Metrika