Онлайн консультації

Пошук за ключовим словом раніше наданих консультацій

Онлайн консультації

   Запитань: усього-1867, сьогодні-0;    відповідей: усього-1867, сьогодні-0


Сортування
Є відповідь  
Опубліковано  
Чекає на відповідь  
Опубліковано  
Доброго вам вечора. Оскільки Ви не відповіли на моє питтання від 15.07.2019 то спробую ще раз. Сусід у власному дворі завозить колоди, пиляє (бензопилою), та рубає дрова не для власних потреб, а на продаж. В таких умовах коли колоди розвантажують, гарчить бензопила як до обіду так і ввечері відпочити складно.
1.Чи є це порушенням санітарних норм?
2.Чи повинен сусід брати згоду у сусідів на свою діяльність? Будь-ласка дайте відповідь на два питання. Заздалегідь дякую.
Автор запитання: Ігор - 23-07-2019 18:29:48

Доброго дня! Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів підприємства, їх окремі будівлі та споруди з технологічними процесами, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними чи біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами (СЗЗ). Розмір санітарно-захисної зони визначають безпосередньо від джерел забруднення атмосферного повітря до межі житлової забудови. Джерелами забруднення повітря є: організовані (зосереджені) викиди через труби і шахти; розосереджені — через ліхтарі промислових споруд; неорганізовані — відкриті склади та підвали, місця завантаження, місця для збереження промислових відходів. Для підприємств, що є джерелами забруднення атмосфери промисловими викидами (залежно від потужності, умов здійснення технологічного процесу, кількісного та якісного складу шкідливих виділень тощо), встановлені такі розміри санітарно-захисних зон відповідно до класу шкідливості підприємств: І клас — 1000 м, II клас — 500 м, III клас — 300 м, IV клас — 100 м, V клас — 50 м. До І, II та НІ класу відносяться в основному підприємства хімічної та металургійної промисловості, деякі підприємства по видобутку руди, виробництву будівельних матеріалів. До IV класу, поряд з підприємствами хімічної та металургійної промисловості, відносяться підприємства металооброблювальної промисловості з чавунним (в кількості до 10000 тон/рік) та кольоровим (в кількості до 100 тон/рік) литвом, ряд підприємств по виробництву будівельних матеріалів, обробці деревини, багато підприємств текстильної, легкої, харчової промисловості. До V класу, крім деяких виробництв хімічної та металургійної промисловості, відносяться підприємства металооброблювальної промисловості з термічною обробкою без ливарних процесів, великі друкарні, меблеві фабрики. Санітарно-захисні зони повинні бути озеленені, адже саме тоді вони повною мірою можуть виконувати роль захисних бар'єрів від виробничого пилу, газів, шуму.  Чи відноситься до вищевказаного переліку підприємство Вашого сусіда сказати важко. Однак, на зовнішній межі санітарно-захисної зони зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР), на межі курортно-рекреаційної зони — 0,8 від значення нормативу. Тому рекомендую звернутися до СЕС для здійснення відповідних замірів в тому числі й замірів рівня шуму. Крім того, має значення чи зареєстроваений Ваш сусід як СПД. Якщо ні - в його діях вбачається адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164. КУпАП https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 "Порушення порядку провадження господарської діяльності". "Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, -  тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Додатково до питання про зміну судді через часте перенесення ним судового засідання. Підскажіть а чи можна написати скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю як такого що безпідставно затягує та невживає заходів щодо розгляду справи?
Автор запитання: Марія - 23-07-2019 14:22:50

Вища рада правосуддя затвердила та розмістила на своєму офіційному сайті зразки дисциплінарної скарги та заяви про порушення суддею (суддями) вимог щодо несумісності. Завантажити їх можна за адресою: http://www.vru.gov.ua/add_text/155

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (далі – Закон) визначає порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Відповідно до ст. 106 Закону суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 1) умисне або внаслідок недбалості: а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору; в) порушення засад гласності і відкритості судового процесу; г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; ґ) незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу; д) порушення правил щодо відводу (самовідводу); 2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень; 3) допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; 4) умисне або внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків; 5) розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні; 6) неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення здійснено в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством спосіб, упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок; 7) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом); 8) втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями; 9) неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції; 10) зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;11) використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;12) допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;13) ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;14) непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;15) визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;16) неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв’язків суддею в порядку, визначеному цим Законом;17) подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;18) неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному цим Законом;19) декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

Добрий день! Підскажіть будь ласка, якщо суддя постійно переносить судовий розгляд справи, і так уже відбувається протягом місяця, чи можу я якось клопотати про зміну судді? й взагалі оскаржити таке необгрунтоване перенесення вже 7 разів підряд ?
Автор запитання: Марія - 23-07-2019 11:40:29

Доброго дня! На превеликий жаль, процесуально оскаржити такі рішення судді неможливо. Згідно ст.36 ЦПК України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 1. "Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо: 1) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;  2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;  3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи; 5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об’єктивності судді.  2. Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 цього Кодексу.  3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім’ї, родичами між собою чи родичами подружжя." Таким чином, Ви можете заявити відвод судді, якщо маєте підстави вважати, що перенесення слухання є обставинами, що викликають сумнів в неупередженості або об’єктивності судді.

Доброго дня. Мій син отримує пенсію по втраті годувальника. Йому 20 років, він навчається. Підскажіть, будь ласка мінімальний розмір пенсії у нього має розраховуватись з прожиткового мінімуму на одну особу ,як працездатна особа чи така, яка втратила працездатність. ДЯКУЮ.
Автор запитання: Альона - 22-07-2019 11:39:59

Доброго дня! На всіх членів сім’ї,  які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. що  розподіляється  між  ними  рівними частками. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається:

на одного непрацездатного  члена  сім’ї 50  відсотків пенсії  за  віком померлого годувальника
на  двох  та  більше непрацездатних членів  сім’ї 100  відсотків  пенсії  за  віком померлого годувальника
дітям-сиротам в указаних вище розмірах виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків

На вимогу члена сім’ї із загальної суми пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла заява про виділення частки пенсії. Згідно з постановою КМУ від 26.03.2008 №265 «Деякі питання  пенсійного  забезпечення громадян» мінімальний розмір пенсійної виплати у зв’язку з втратою годувальника з урахуванням щомісячної державної допомоги становить:

на одного непрацездатного  члена  сім’ї 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
на двох непрацездатних  членів  сім’ї 120 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
на трьох і більше непрацездатних  членів  сім’ї 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність
Добрый день, моей сестре нужно подать в суд исковое заявление о взыскании алиментов с бывшего мужа. Он гражданин Чехии, сейчас живет там. Сестра живет на Украине и единственное их общее место проживания было на Украине. Нужно ли вместе с иском подавать в суд перевод иска. Если нужно, то чем это предусмотрено? заранее спасибо.
Автор запитання: Дмитрий - 19-07-2019 13:28:41

Доброго дня!

Положення Цивільного процесуального кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 не передбачають обов¢язок подання перекладу позовної заяви у вказаному випадку.

доброго дня. Якщо особу оштрафували, але вона не сплачує штрафу і не має майна за рахунок якого могли б стягнути борг, яким чином відбувається сплата штрафу?
Автор запитання: Ігор - 19-07-2019 09:49:14

Доброго дня! Штраф буде стягнутий виконавчою службою з будь-яких (за незначним виключенням) доходів особи.

Доброго дня. Мене відправили на підприємство відпрацьовувати суспільно - корисні роботи. Підприємство хоче укласти зі мною цивільно - правовий договір. Скажіть будь ласка чи потрібно мені ЦПД підписувати? Дякую
Автор запитання: Іван - 19-07-2019 08:30:25

Доброго дня!

Як передбачено п. 13.15 Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно корисних робіт, затвердженого наказом Мін’юсту від 19.03.13 р. № 474/5 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-13) відповідно до визначеного ОМС переліку об’єктів, на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, уповноважений орган із питань пробації, на якого покладається виконання такого стягнення, у десятиденний строк із дня отримання постанови суду (судді) видає порушнику направлення на один із цих об’єктів.

Власник підприємства видає наказ або розпорядження про початок відбування порушником суспільно корисних робіт (п. 13.16 Порядку № 474/5). У наказі (розпорядженні) наводяться відомості про закріплення за порушником відповідальної особи, ознайомлення порушника з правилами техніки безпеки при виконанні робіт.

На строк виконання суспільно корисних робіт власник підприємства складає графік виходу на роботу особи, до якої застосовано адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт), у якому зазначаються час та місце виконання цих робіт.

Витяг із наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і не пізніше наступного дня надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації. Ці документи долучаються до особової справи порушника.

            Отож, законом не передбачено обов’язкове укладення ЦПД. В той же час, Ви маєте право такий договір укласти.

Доброго дня.Я потрапив в невелике дтп.Складено протокол на обох водіїв порушення правил обгону,і матеріали направлені до суду.Постраждалих немає,трохи пошкоджені авто.Уже пройшло два тижні ,а повістки немає.Де можна взнати на коли буде суд і на скільки часу це може усе затягтись.Що буде,якщо мені прийде повістка,а мене не буде в місті,так,як маю на тиждень їхати у відрядження?Наперед вдячний.
Автор запитання: Володимир - 18-07-2019 12:15:00

Доброго дня!

Раджу вам звернутися безпосередньо до суду для отримання необхідної інформації про стадію розгляду Вашої справи. Також Ви можете знайти вказану інформації на офіційному сайті судової влади https://court.gov.ua/ у розділі «Стан розгляду справ»

Відповідно до законодавства суд відкладає розгляд справи в разі неявки у засідання однієї зі сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей щодо вручення їм повісток.

Доброго дня. Чи входить обід в робочий час, якщо я працюю позмінно (зміна 12 годин)?

Дякую
Автор запитання: Остап - 18-07-2019 10:43:15

Доброго дня!

Відповідно до ч.1 ст.66 КЗпП (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/print) працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин. Перерва не включається в робочий час. Перерва для відпочинку і харчування повинна надаватись, як правило, через чотири години після початку роботи.

Отож, враховуючи положення законодавства перерва не включається в робочий час.

Чи підлягає розмитненню мій автомобіль по 50% скидці на даний момент, якщо авто за кордоном було придбано вперше
Автор запитання: Олександр - 12-07-2019 18:01:25

Доброго дня!

У відповідності до ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2612-19) пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією подовжено до 24 серпня 2019 року.

Yandex.Metrika